Bangkok Medica

บริษัท บางกอก เมดิก้า จำกัด เป็นบริษัท เวชภัณฑ์ชั้นนำของคนไทย ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของกลุ่มเภสัชกร และสัตว์แพทย์ ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยามาอย่างยาวนาน และที่ผ่านมามีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ เกษตรกรรม และขยายสายผลิตภัณฑ์มาทางด้านการดูแลสุขภาพมนุษย์ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ โดยผ่านนวัตกรรม ด้วยแนวคิดการดูแลสุขภาพการป้องกันโรค ก่อนที่จะมีอาการป่วย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและช่วยดูแลสุขภาพที่ดีในทุกๆวัน บริษัทฯยึดมั่นในหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม ในฐานะบริษัท ธรรมาภิบาล

Vision Missions

ปรัชญา

"สร้างสุขภาพที่ดีให้กับทุกชีวิตในบ้าน"

วิสัยทัศน์

"การดูแลสุขภาพที่ SMART สำหรับทุกคน"

พันธกิจ

เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

เราเป็นองค์กรที่มีการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาสินค้าที่มีคุณประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงสุดต่อมนุษย์และสัตว์ในราคา ที่ยุติธรรมต่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการบริการก่อนและหลังการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในทุกรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเรามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ค้นหานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

เราเป็นองค์กรที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับการวิจัยและการพัฒนาสินค้าใหม่ๆอยู่อย่างตลอดต่อเนื่องเพียงเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอันล้ำหน้าที่สามารถจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของมนุษย์และสัตว์ และ เรามีความตั้งใจที่จะนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ล้ำยุคใน อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และเวชสำอาง

การเข้าถึงสินค้าและบริการในระดับประเทศ (NATIONWIDE PRODUCT & SERVICE ACCESSIBILITY)

ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราสามารถที่จะเข้าถึงการจับจ่าย ซื้อสินค้า/ บริการของเราได้อย่างสะดวกสบายในระดับประเทศ ด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นช่องทาง แบบ TRADITIONAL TRADE, MODERN TRADE หรือ ONLINE CHANNEL ในราคาที่ยุติธรรมที่สุด

บุคลากรที่ทรงคุณภาพและเปี่ยมไปด้วย ประสิทธิภาพ (HIGHLY PROFESSIONAL & COMPETENT STAFF)

บุคลากรของเราทุกคนมีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ในธุรกิจ บุคลากรทุกคนต่างมีจิตวิญญาณและความลุ่มหลงในตำแหน่งหน้าที่การงานของตน บุคลากรของเรา ทุกคนให้ความสำคัญกับลูกค้าและอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อให้ องคก์รของเราเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เราเป็นองค์กรที่ใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุกๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่กันได้อย่างเป็นสุขและเป็นธรรมมากที่สุด

ปฏิวัติกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยี

เราเป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรารับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถืออย่างสูงสุด

Company Values

Synergy & Safety

การทำงานร่วมกันและ
ความปลอดภัย

Measurable Result

การวัดผลได้

Assurance

การประกันคูณภาพ

Reliable

เชื่อถือได้

Trust in Quality

เชื่อมั่นในคุณภาพ

Smart Team

ทีมงานเภสัชกร นักวิชาการ และผู้บริหารธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่เพียงใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านต่างๆ เช่น การตลาด การผลิต การขึ้นทะเบียน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

MEET OUR TEAM

MR.SUVIT NGAMPOOPUN

Chief Executive Officer(CEO)

MR.SOMCHAI PITSPHAHUTTHAN

Chief financial Officer(CFO)

MR.PRACHAYA VEERACHATTHAWATCHAI​

Managing Director(MD)

MRS.NAPAPATCH SUTHAMNATHPONG

Consultant

MS.WARAPORN PUTTHA

Administrator

MILESTONES

2007

Plaza Dispensary Co., Ltd. Distributes pharmaceuticals for humans.

2008

Bangkok Medica Co., Ltd. Distributor of veterinary medicines on the livestock.

2023

Bangkok Medica Co., Ltd. Distributes dietary supplements for humans and companion animal. And pharmaceuticals for animals on the livestock